Дисциплиналар


Кафедрада 1-курстарга төмөндөгүдөй дисциплиналар окутуулат

— Кыргыз тили жана адабияты 
 • Эл аралык мамилелер
 • Юриспруденция
 • Философия
 • Экономика
 • ИВТ
 • Социалдык иштер
 • Котормо таануу
 • Аймак таануу 
 • Филология


— Орус тили 
 • Юриспруденция
 • Философия
 • Экономика
 • ИВТ
 • Социалдык иштер
 • Котормо таануу
 • Аймак таануу 
 • Филология
 • Эл аралык мамилелер

       II курс боюнча
 • Кеп маданияты жана кыргыз тили

 • Философия адистиги
 • Аймак таануу